Allmänt Byggprocessen Ritningar, arbetsbeskrivningar

Ingår altan i byggnadsarean? Vad menas med underbyggd?

Area och volym för husbyggnader.

Area och volym för husbyggnader.

Byggnadsarea och Bruttoarea

I detaljplanen över Kolartorp regleras det hur stora hus man får bygga i området. Det pratas om byggrätt i termerna byggnadsarea och bruttoarea.

Byggrätten för huvudbyggnaden på fastigheten i är 180 kvm byggnadsarea och 250 kvm bruttoarea.  Vad är skillnaden egentligen?
Jag har av vår bygglovshandläggare fått veta att:

Byggnadsarea= byggnadens “avtryck” på marken. Byggnadsarean räknas från fasadyttermåtten. Alla delar under tak som sticker ut mer än 0,5 meter från fasad räknas in i byggnadsarean.

Bruttoarea= all invändig våningsyta där takhöjden överstiger 1,90 m. Måttet räknas från fasadernas ytterväggar.

Ingår altan i byggnadsarea?

Jag har lärt mig ett nytt ord. Begreppet underbyggd. Det används bl.a för att avgöra om en altan ska räknas in i byggnadsarean eller inte.

Det märkliga är att det är ingen som vet den egentliga betydelsen av underbyggd. Ändå används termen vid mätning av husbyggnader. Vi kontaktade projektansvarig på SIS (Swedish Standards Institute) som meddelade att det TYVÄRR inte finns förklarat i standarden, men att det är något som behöver justeras i den kommande versionen av standarden  SS21054:2009 Area och volym för husbyggnader – Terminologi och Mätregler.

Än så länge har SIS lyckats hitta två olika förklaringar av begreppet underbyggd:

  • När man klär in altanen nedtill. På en underbyggd altan bildas ett utrymme under altangolvet där man kan vistas och är tydligt avgränsat, brädor som skapar en vägg eller spaljé kring utrymmet.

Alternativt:

  • Altaner som är byggda så pass högt upp att altanens golv skapar ett tak över utrymmet under altanen. dvs utrymmet under altanen innebär en volymökning. Denna konstruktion kan uppfattas som dominerande då brädorna under altanen bildar väggar och tak även om utrymmet där inte kan utnyttjas.

Så enligt min (och SIS) tolkning av begreppet underbyggd så räknas inte vår altan in i byggnadsarean om man inte klär in altanen nertill.

Det återstår att se hur Haninge Kommun tolkar det begreppet.

Uppdatering: Vi fick vårt bygglov tillslut, och altanen räknas inte in i byggnadsarean eftersom den inte är underbyggd. Ritningarna hittar du Här!

 

 

You Might Also Like...

No Comments

    Leave a Reply

    Enjoy this blog? Please spread the word :)